KONFERENCJA NAUKOWA

"HERITAGE IN TRANSFORMATION.

OCHRONA DZIEDZICTWA W XXI WIEKU -

PROBLEMY, WYZWANIA, PROGNOZY"

Wilanów – Warszawa

22 – 24 czerwca, 2015

 

ORGANIZATORZY:

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Konferencja jest organizowana w ramach Roku Jubileuszowego 50-lecia ICOMOS pod honorowym patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków Piotra Żuchowskiego.

 

ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI

Z okazji 50-tej rocznicy powstania ICOMOS organizuje debatę na temat współczesnych problemów ochrony dziedzictwa i propozycji ich rozwiązania. Międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Heritage in transformation. Cultural Heritage Protection in XXI century – problems, challenges, predictions” jest organizowana przez ICOMOS Polska w Warszawie w dniach 22-24 czerwca 2015 roku.

Dla każdej organizacji pięćdziesiąta rocznica istnienia jest okazją do podsumowania dokonań i określenia planów. Dla Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków, zajmującej się ochroną dziedzictwa najważniejsza jest przyszłość. Ogromne i radykalne zmiany w rozumieniu dziedzictwa, jego funkcji oraz warunkach ochrony, wymuszają obecnie gruntowne przemyślenie zasad i form ochrony dziedzictwa. Dotychczasowa dyskusja wskazuje, że mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu całej dyscypliny. To oznacza, że przyszłość dziedzictwa jest projektem otwartym, a dziedzictwo kulturowe może nie przetrwać w formach, jakie za właściwe uznawali do tej pory specjaliści od jego ochrony. Zasady i formy istnienia dziedzictwa kulturowego nie są zdeterminowane – to z jednej strony zagrożenie, ale z drugiej strony to możliwość ukształtowania ochrony dziedzictwa na miarę współczesnych potrzeb i możliwości. Tylko tak ten problem powinni postrzegać specjaliści od ochrony dziedzictwa kulturowego.

Określenie „transformacja” ma w tytule konferencji wiele znaczeń. Transformacja polega między innymi na:

 • zmianie rozumienia pojęcia dziedzictwa,
 • zmianie funkcji jakie pełni dziedzictwo,
 • zmianie zasad i form konserwacji i ochrony dziedzictwa,
 • zmianie warunków w jakich odbywa się ochrona dziedzictwa

W każdym z tych aspektów dokonują się radykalne przekształcenia, każdy z nich wymaga analizy i każdy wpływa na obecną sytuację w ochronie dziedzictwa kulturowego.
Celem konferencji jest nie tylko analiza obecnych problemów ale i sformułowanie diagnoz dotyczących przyszłości. W ochronie dziedzictwa pełny obraz można uzyskać zestawiając przeszłość – poglądy ukształtowane przez naszych poprzedników, teraźniejszość - problemy rozpoznawane współcześnie i przyszłość – pomysły na rozwiązanie współczesnych problemów i wizję przyszłości. Dlatego też konferencja będzie składa się z 3 sesji.

1. Przeszłość.
Charakterystyka zmian pojęcia dziedzictwa i koncepcji jego ochrony na przestrzeni 50 lat (granice czasowe rozumiane umownie). Tradycyjna koncepcja dziedzictwa i jego ochrony jako odzwierciedlenia ówczesnych uwarunkowań. Główne słabości, porażki i sukcesy w ochronie dziedzictwa w minionym okresie. Jakie elementy tradycyjnej teorii konserwatorskiej i jakie formy ochrony zachowują aktualność?

2.Teraźniejszość.
Charakterystyka współczesnych problemów ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyczyny i konsekwencje zmiany paradygmatu ochrony dziedzictwa kulturowego. Współczesne rozumienie dziedzictwa i ochrony dziedzictwa. Wpływ obecnych uwarunkowań na ochronę dziedzictwa. Główne problemy, sukcesy, wyzwania współczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego. Jakie funkcje współcześnie pełni dziedzictwo kultury? Jak oceniać złożoną wartość dziedzictwa kulturowego?

3.Przyszłość.
Prognozy rozwoju pojęcia dziedzictwa oraz warunków i możliwości ochrony. Jak należy różnicować dziedzictwo kultury? Jak powinien wyglądać systemem ochrony dziedzictwa w przyszłości? Jakiej teorii konserwatorskiej potrzebujemy na przyszłość? Czy w przyszłości będzie potrzebne dziedzictwo, czy będzie potrzebna ochrona dziedzictwa? Jakie warunki należy tworzyć by ochrona dziedzictwa była możliwa?

Referaty zgłaszane do każdej sesji powinny mieć charakter całościowy – prezentować analizę najistotniejszych problemów, grup dziedzictwa, regionów. Referaty powinny formułować wnioski istotne dla podsumowania problematyki konferencji.

Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów Komitetów Narodowych, Regionów i Międzynarodowych Komitetów Naukowych ICOMOS.

 

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

22 czerwca 2015 (Oranżeria - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)

9.00 – 9.30  rejestracja uczestników

9.30 – 10.00 – otwarcie konferencji

10.00 – 11.30 -  SESJA 1 

 • Claudine Houbart /Belgium/ - Towards an “integrated conservation”:  the contribution of R.M. Lemaire and Piero Gazzola during the rst decade of ICOMOS (1965-1975)
 • Janusz Krawczyk /Poland/– Polish monument conservation in the face of changing historical contexts. Tradition, identity, dialogue
 • Marko Špikić /Croatia/ - On advantages of conservation history for life
 • Stéphane Dawans, Claudine Houbart /Belgium/ - From the spirit to the letter of the charters: mind the gap for the future

11.30 – 12.00 - przerwa kawowa 

12.00 – 13.00 -  SESJA 2

 • Alberto Martorell /Peru/ - The role of cultural heritage in the global society
 • Christoph Machat /Germany/ - The Conservation Philosophy for the Vernacular Heritage: Past – Present - Future?
 • Josef Štulc /Czech Republic/ - The Conservation-restoration of Architecture Considered a Work of Art: A New Trend in the Restoration of Historic Monuments in the Czech Republic, Reviving the Charter of Venice Principles and the Legacy of the Founders of ICOMOS
 • CHO In-Souk /Korea/ - Challenging Authenticity and Integrity. The Residence of HAN Gyu-Seol.  Relocation, Intervention and Adaptive reuse

13.00 – 13.30 – dyskusja

13.30 – 14.30  - lunch 

14.30 – 16.00 - zwiedzanie Pałacu w Wilanowie

16.00 – 17.30  - SESJA 3  

 • Dinu Bumbaru /Canada/ - Geography + Society + History = Heritage. Evolving Expectations and the Canadian Heritage Protection Ecosystem
 • Paolo del Bianco /Italy/ - Life Beyond Tourism. Heritage for Intercultural Dialogue. Hosting the traveller to promote intercultural dialogue
 • Pance Velkov  /Republic of Macedonia/ - Changes in Functions Fulfilled by Heritage. Examples of Conservation of Sacred Sites in the Republic of  Macedonia
 • Irit Amit Cohen /Israel/ - Obtaining "Others" Heritage. A new concept of "Attachment to Place" in Israel's rural settlements and their cultural built heritage
 • Jae-Heon CHOI, Hae Un RII /Korea/ - Reasserting Heritage Value into Urban Projects. In the Case of Seoul, Republic of Korea
 • Nina Ugljen Ademović,  Elša Turkušić Jurić, Nina Stevanović /Bosnia and Herzegovina/ - Dichotomous phenomena of the 20th century heritage in the transformation - The case study of the Sarajevo Region

17.30 – 18.00 – dyskusja

18.00 – 19.30 - kolacja staropolska w Wilanowie

23 czerwca 2015 (Sala Wielka – Zamek Królewski w Warszawie)

9.30 – 10.00 – rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 11.00 - SESJA 4  

 • Michael Petzet /Germany/ - Conservation Politics in a Changing World
 • Giora Solar /Israel/ - Recent trends in conservation, effecting its future
 • Romeo Carabelli,  Myriam Laidet /France/ - Resilience and Vulnerability of Cultural Heritage as indicators for a pro-active territorial management
 • Marko Stokin, Gojko Zupan /Slovenia/ - A century of conservation policy in Slovenia: between modernism and preservation

11.00 – 11.30 - przerwa kawowa 

11.30 – 12.30 -  SESJA 5 

 • Aysun Dağabakan /Turkey/ - Process management for revitalization of historic settlements as the elements of cultural heritage
 • Shao Yong, Yao Yifeng /China/ - Integrated Conservation Concept and Approach of Human-inhabited Heritage: a case study from ‘Lijiang Old Town’, China
 • Onyejekwe Ijeoma H./Osaro Agbontaen /Nigeria/ - Assessing the impact of globalization on African Heritage.Case study of IGBO Cultural Heritage

12.30 – 13.00 - dyskusja 

13.00 – 14.00 - lunch

14.00 – 15.00 -  SESJA 6 

 •   Bogusław Szmygin /Poland/ - Protection of monuments - achievements, problems, perspectives
 • Samir Abdulac /France/ - Heritage in Expansion and Territories in Evolution, From the Conservation of a Cathedral to the enhancement of vernacular settlements and  landscapes, in connection with local development
 • Diana Maria Rodriguez Herrera, Beatriz Santamarina Campos/Spain/ - Policy of memory and forgetting. Challenges of World Heritage in an armed conflict context. A  look at "Coffee Cultural Landscape" of Colombia

15.00 – 15.30 - dyskusja końcowa

15.30 – 17.00 - zwiedzanie Zamku Królewskiego lub Starego Miasta w Warszawie

18.00 - 19.30 – OFICJALNE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 50-lecia ICOMOS

19.30 – 21.00 - kolacja

24 czerwca 2015 - Łazienki Królewskie w Warszawie

10.00 – 19.00 - Obrady EURO-GRUPY ICOMOS

12.00 - 13.30 - zwiedzanie Łazienek Królewskich przez uczestników konferencji 

Informujemy, że zgodnie z programem zwiedzanie rozpoczynamy o 12.00 na dziedzińcu przed Pałacem na Wodzie w Łazienkach Królewskich.
Zwiedzanie zostało podzielone na 3 grupy:
12.00  - zbiórka dla uczestników spotkania EURO-GRUPY - język ENG (50 osób)
12.30 - zbiórka dla pozostałych uczestników zagranicznych - język ENG (50 osób)
13.00 - zbiórka dla polskich uczestników  - język polski PL (45 uczestników)

 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji prosimy nadsyłać do 10 czerwca 2015 r. na adres: icomos50@gmail.com 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (WORD)

 

 

WAŻNE DATY - ZGŁOSZENIA REFERATÓW 

Propozycje wystąpień konferencyjnych proszę nadsyłać do 15 MARCA 2015 roku na adres: icomos50@gmail.com 

Prosimy o nadsyłanie streszczeń referatów o objętości do 2 stron (streszczenia przedstawione w formie odrębnych punktów ułatwią przekazanie idei referatów).
Recenzenci naukowi dokonają wyboru referatów do wygłoszenia podczas konferencji i do publikacji w monografii – materiały z konferencji zostaną wydane formie recenzowanej monografii.

Decyzje recenzentów zostaną przedstawione Autorom referatów do 15 KWIETNIA 2015.

Termin uiszczenia opłaty konferencyjnej do 10 CZERWCA2015.

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt udziału członków PKN ICOMOS w konferencji wynosi 100 zł (organizatorzy nie zapewniają noclegów) - prosimy uiścić opłatę konferencyjną do dnia 10  czerwca 2015.

Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto PKN ICOMOS (z dopiskiem: konferencja Heritage in Transformation): 

CITIBANK: 46 1030 1654 0000 0000 4627 5000 

Osoby, które potrzebują noty księgowej (faktury) za uczestnictwo proszone są o zgłaszanie danych na adres: sekretariat@icomos-poland.org - nota zostanie przesłana pocztą na adres podany przy zgłaszaniu danych.

Organizatorzy nie ponoszą kosztów zakwaterowania i śniadań na konferencji. Obiady i kolacje podczas dwóch pierwszych dni obrad zapewnia organizator.

Pytania w sprawie dodatkowych informacji proszę kierować na adres: icomos50@gmail.com

 

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2015 roku w Warszawie.

Pierwszy dzień obejmuje obrady w Oranżerii oraz zwiedzanie Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
Drugi dzień obejmuje obrady w Sali Wielkiej oraz zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie.
Trzeci dzień dotyczy zwiedzania Łazienek Królewskich w Warszawie.

Szczegóły dojazdu do poszczególnych rezydencji tutaj.

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE DOSTĘPNE NA KONFERNECJI POCHODZĄ

Z BIURA TURYSTYKI URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY:

   oficjalny portal bialy GB